CSR jako narzędzie wspomagania i angażowania młodzieży

Przedsiębiorstwa realizujące strategie społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniają relacje z wieloma grupami interesariuszy. Wśród tych grup często wymieniana jest młodzież. To ta grupa, o której w ostatnich latach jest głośno i z której zdaniem liczą się nawet największe korporacje. To nie tylko potencjalni klienci, ale i pracownicy, a czasem nawet właściciele konkurencyjnych firm. Motywowanie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu społecznym jest też jednym z zadań, jakie stoją przed UE.

Czy warto realizować projekty CSR zorientowane na młodzież?

Zgodnie z badaniem „Młodzi konsumenci o CSR” badania przeprowadzonego przez Gemius SA i FOB), zaledwie 16% badanych zetknęło się z pojęciem CSR. Zdecydowana większość osób w wieku 18-25 lat nigdy nie miała styczności z Corporate Social Responsibility. Czy zatem warto realizować takie projekty skoro i tak nie zostaną docenione przez grupę docelową? Czy aby zrozumieć ideę trzeba znać jej teoretyczną definicję?

Zasady skutecznych działań CSR, w tym zorientowanych na młodzież.

 • Wybranie wsparcia zgodnego z podstawową działalnością;
 • Zapewnienie długoterminowego i stałego wsparcia;
 • Organizacja pracy w oparciu o istniejące relacje;
 • Wybór odpowiednich partnerów z silnym procesem selekcji;
 • Działania praktyczne;
 • Zapewnienie odpowiedniego czasu i zasobów poświęconych prowadzonemu projektowi;
 • Elastyczność i reagowanie na potrzeby;
 • Regularna ewaluacja i mierzalność efektów wsparcia;
 • Istotne znaczenie ma zaangażowanie szerszej rodziny w inicjatywy młodzieżowe.

Uniwersalność problemów w projektach CSR

Pewne problemy, takie jak bezrobocie m.in. związane z niskim poziomem edukacji  i wynikającą z braku pracy biedą, mają charakter globalny i uniwersalny. Niwelowanie tych problemów począwszy od najmłodszych to wyzwanie, a jednocześnie szansa dla firm, aby zająć się kluczowymi kwestiami, przed jakimi stają dzisiaj młodzi ludzie, a pośrednio i społeczeństwo. Fundusze publiczne i wsparcie rządowe są niewystarczające, nie tylko pod względem zapewnienia środków finansowych, ale również pod względem dotarcia do właściwych odbiorców. To odpowiedni moment dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i filantropów, zmierzających do tego, aby młodzież była zaangażowana, zatrudniana i włączana w tworzenie zrównoważonej gospodarki. Z drugiej strony wyzwaniem jest brak zainteresowania zagadnieniem przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dotarcie z kompleksową informacją umożliwi pokazanie korzyści płynących ze stosowania zasad odpowiedzialności społecznej nie tylko dla samego przedsiębiorstwa, ale i także jego najbliższego otoczenia, w tym młodzieży. Inicjatywa CSR – YOUTH ma zachęcać do podejmowania tych działań.

Przykłady inicjatyw CSR skierowanych do młodzieży:

 • Stypendia dla studentów;
 • Inicjatywy związane z rynkiem pracy, w tym poradnictwo zawodowe, dni otwarte, praktyki, staże;
 • Zapewnienie wsparcia finansowego;
 • Darowizna produktów (rzeczowych) i usług (pro-bono);
 • Dostarczanie fachowej wiedzy i szkoleń;
 • Wolontariat pracowniczy na rzecz potrzeb młodzieżowych;
 • Tworzenie przez firmy programów celowych, w celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu.

Nasza inicjatywa CSR YOUTH – CSR skierowany do młodzieży

Chcielibyśmy, aby inicjatywa CSR YOUTH stała się projektem długofalowym, międzynarodową platformą wymiany doświadczeń i skutecznym narzędziem zachęcającym do tworzenia wartościowych inicjatyw i wspierania projektów CSR zorientowanych na młodzież. Efektywne wsparcia, przede wszystkim w dziedzinie edukacji i rynku pracy, dzięki przemyślanym strategiom CSR przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

Pierwszym wydarzeniem w ramach CSR YOUTH będzie międzynarodowa konferencja.

KONFERENCJA MŁODZIEŻ W STRATEGIACH CSR

Organizatorem konferencji jest Fundacja Autokreacja, którą dotychczasowe doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi utwierdziło w przekonaniu, że są to osoby przedsiębiorcze i kreatywne, które jednak nie mają wystarczającej wiedzy lub możliwości do realizacji swojego pomysłu, implementowania projektu, znalezienia wymarzonej pracy, czy też założenia start-upu. Dlatego grupą docelową wydarzenia są przedstawiciele przedsiębiorstw, które w swoich strategiach uwzględniają młodych ludzi oraz organizacje non-profit, które mają bezpośredni kontakt z młodzieżą i ich potrzebami.

Katarzyna Łuczak
autokreacja@autokreacja.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *