CSR – przyjaciel organizacji non-profit?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest nowym trendem panującym w biznesie, na tyle rozpowszechnionym, że strategie CSR, przygotowywane przez adekwatne ku temu działy, są wręcz koniecznością w każdej prosperującej firmie. Korzyści wynikające z praktykowania CSR, związane przede wszystkim z polepszeniem wizerunku firmy, są wystarczającym motywem rozwoju strategii odpowiedzialnego biznesu. Z kolei, dobrowolność podejmowanych przez firmy działań w ramach CSR ma podkreślać odejście od egoistycznego podejścia  do wykorzystywania własnych zasobów przez biznes.

Zatem, czy i gdzie pojawia się miejsce dla organizacji non-profit? Otóż idea społecznej odpowiedzialności biznesu okazuje się być szansą na polepszenie współpracy na linii biznes – organizacje non-profit. Ważne jednak w tym nowym wymiarze relacji okazuje się być założenie równego partnerstwa. Organizacje non-profit nie powinny przyjmować roli tzw. „żebraka” wobec biznesu, który dysponuje środkami finansowymi. I z drugiej strony, biznes nie powinien być traktowany jako przysłowiowa „dojna krowa”.

Jakie zatem powstają korzyści dla obu stron, jeśli zdecydują się one przedefiniować przyjęte dotychczas stereotypy?

Biznes przede wszystkim zyskuje na wizerunku, poprzez dysponowanie konkretnymi liczbami i przykładami tego, jak dana firma przyczyniła się do pozytywnej zmiany. W rezultacie dochodzi do potencjalnego pozyskania większego grona klientów. Co więcej, pracownicy danej firmy otrzymują również szansę wsparcia organizacji non-profit w ramach wolontariatu pracowniczego. Przyczynia się to między innymi do samorealizacji pracowników oraz satysfakcji wynikającej z pomocy innym i uczestniczenia w zmianie na lepsze, co wzmacnia więź pomiędzy firmą a jej pracownikami.

Organizacje non-profit otrzymują, oprócz wsparcia finansowego, możliwość zbudowania długoterminowego partnerstwa  z biznesem, które może przyczynić się do wzrostu reputacji obu stron. Przywilejem organizacji non-profit jest bezpośredni kontakt ze społecznością i jej potrzebami, stąd umiejętność nawiązywania współpracy z przedstawicielami pozostałych sektorów będzie jedynie pomocne w realizacji działań na rzecz polepszenia sytuacji grupy docelowej. CSR, zatem, może stanowić przydatne narzędzie dla organizacji non-profit w realizacji celów, które wymagają współpracy międzysektorowej.

Korzyści dla obu stron jest jednak znacznie więcej i wynikają one z indywidualnego podejścia do każdej współpracy. Jedno jest pewne, silne partnerstwo oparte na zaufaniu, zapewnia profity do obu stron i może służyć przykładem dla pozostałych organizacji i firm.

Młodzież w relacji biznes – non-profit

Młodzi ludzie w obecnych czasach często zmagają się z wyborem właściwej ścieżki zawodowej. Powodem tego jest między innymi brak dostępu do informacji na temat możliwości rozwoju, czy też brak wiedzy na temat sposobów realizacji własnego pomysłu. Firmom zaś zależy na pozyskiwaniu młodych, kreatywnych pracowników, a niektóre wręcz w swoich strategiach CSR uwzględniają młodych ludzi i oferują im programy rozwoju zawodowego. Z tej perspektywy, organizacje non-profit, które mają bezpośredni kontakt z młodzieżą i ich potrzebami mogą stać się pośrednikiem w relacji młodzież-biznes.

Należy pamiętać, że partnerstwo pomiędzy biznesem a organizacjami non-profit nie nastąpi jednak samoistnie. Obie strony muszą chcieć podjąć współpracę. A aby do tego doszło potrzebny jest albo „łut szczęścia” będący skutkiem efektywnego networkingu, albo strategiczne podejście do poszukiwania partnera i zainicjowanie współpracy. Bez względu na wybraną opcję, warto podjąć wyzwanie.

Jedną z okazji do poznania już funkcjonujących rozwiązań europejskich i azjatyckich w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu będzie organizowana w ramach naszej inicjatywy CSR Youth, Konferencja EUROPA+AZJA Młodzież w strategiach CSR, która odbędzie się 11 października w Warszawie. Gośćmi będą przedstawiciele administracji publicznej, biznesu oraz organizacji non-profit z Indii, Filipin, Tajlandii, Wielkiej Brytanii oraz Polski, którzy zaprezentują rozwiązania zawarte w strategiach CSR firm ponadnarodowych, takich jak Bosch czy Hyundai, natomiast organizacjom non-profit wskazane zostaną sposoby korzystania z zasobów biznesu. Nie zabraknie także okazji do networkingu.

Więcej informacji na stronie www.csr-youth.eu/konferencja/

Anita Duda
anita.duda@autokreacja.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *